حمید عزیزپور

مجری و مشاور بازرگانی بینالملل در کانادا

- مدیر عامل شرکت WTD Canada

- سوابق کاری و زمینه‌های مورد علاقه جهت همکاری: General Trading و مشاوره بازرگانی بین‌الملل
- ساکن: ادمونتون - کانادا

Mobile: +1-587-988-9528

Email: Global.abz.intl@gmail.com
Telegram ID: @Darius500

Website: www.globalabz.ca / www.worldtradedoctors.com